akce

Výstava obrazů

skupiny FOR ART
Vernisáž 21. února 2020 v budově MěÚ Dačice
Hudební složka Trio Můra

Starý zámek, Krajířova 27

For Art
Exponát měsíce - únor

EXPONÁT MĚSÍCE - únor

Bronzový srp
Dne 14. 1. 2020 získalo MMaG Dačice do svých sbírek velmi cenný artefakt. Je jím srp z mladší fáze doby bronzové, tzv. doby popelnicových polí.

Datace: Mladší doba bronzová, přelom 2. a 1. tisíciletí př. n. l. Lokalita: Dačicko. Z důvodu památkové ochrany a možného archeologického potenciálu lokality, nebude bližší lokalizace zveřejněna.

Srpy patří k nejčastěji nalézaným doloženým bronzovým nástrojům z doby kultur popelnicových polí. Jejich členění je odvozeno od způsobu uchycení, tvarování držadla a zaklenutí čepele. Typologicky lze artefakt zařadit jako srp s kolmým bradavkovitým trnem. Tento typ přechází pozvolna do mladší doby bronzové již z předcházejících mohylových kultur. Stáří artefaktu je tedy odhadováno kolem 3 000 let.

Čepel srpu se skládá ze čtyř na sebe navazujících fragmentů. Rozměry jednotlivých fragmentů (d x š x v): 13,1 x 2,9 x 0,6 cm / 2,6 x 2,2 x 0,4 cm / 1,9 x 1,8 x 1,35 cm / 1,7 x 1,2 x 0,3 cm. Povrch bronzové industrie je pokryt mírnou korozní vrstvou.

Artefaktů poukazujících na pravěké aktivity v našem regionu v období kultur popelnicových polí není vskutku mnoho. Nelze tedy vyvozovat předběžné závěry. S největší pravděpodobností se jedná o doklad pravěké komunikace, o čemž svědčí také starší ojedinělý nález – bronzové sekerky s tulejí, rovněž z doby středodunajských popelnicových polí z Dačic. Artefakt dokládající pravěké aktivity Dačicka bude v dohledné době předán k odborné konzervaci a následně uložen v Městském muzeu a galerii v Dačicích, kde rozšíří archeologickou sbírku. Pro odiv návštěvníků bude vystaven po celý únor na pokladně MMaG Dačice.

Poctivému nálezci panu L. Ješkovi děkuji za odevzdání nálezu a cením si jeho aktivní pomoci při bádání a odkrývání naší historie.

Bc. Martin Rychlík