akce

125 let muzea

Jaro ťuká na dveře

Výstava, která potěší
Práce dětí i dospělých z Dačic a okolí

Slavnostní zahájení v neděli 18. března 2018 ve 14 hodin

18. března - 15. dubna 2018

Jaro ťuká na dveřeMalé kalendárium osobností

Připomínka výročí významných osobností regionu

18. března - 10. června 2018

Výstavní chodba muzeaXII. Velikonoční jarmark

Neděle 25. března od 10 do 16 hodin

Nádvoří zámku a prostory muzea

XII. Velikonoční jarmark


125 let muzea

Dačické muzeum má narozeniny.
Kolikáté?
Již sto dvacáté páté.

Právě před 125 lety bychom se mohli v dobovém tisku – Oznamovateli pro politický okres dačický - dočíst, že 16. dubna roku 1893 založilo 60 nadšenců z Dačic a okolí v místnostech Měšťanské besedy v Dačicích (v hostinci na bývalém Kostelním náměstí, kde je dnes Salon Halen) národopisný odbor, který shromažďoval sbírky pro národopisnou výstavu v Praze a zároveň i pro městské muzeum.

Národopisný odbor měl celkem čtyři sekce, nad nimiž převzala patronát městská rada. První sekce byla zřízena pro písemné památky, pro nářečí lidu, pověsti a pořekadla. Druhá pro nářadí a náčiní všeho druhu, pro stavbu a průmysl. Třetí pro místopis, statistiku a demografii. Čtvrtá pro zpěv, tance a hry. Na ustavující schůzi Národopisného odboru byl zvolen předsedou starosta Josef Příhoda, místopředsedy dr. Viktor Faber a Bedřich Kancnýř, jednatelem Karel Kamenář (správce měšťanské školy), pokladníkem Emanuel Elterlein, tajemník spořitelny.

Sbíralo se vše, co dokumentovalo život lidu, jako pracovní nářadí, součásti oděvů, zařízení domácností, předměty vážící se ke zvykům. Zapisovaly se písně i s nápěvy, překreslovaly se motivy z lidové výtvarné tvořivosti, sepisovala se jména pozemkových tratí, zaznamenávaly se demografické údaje, velikosti usedlostí, počty řemeslníků v obcích, fotografoval se lidový kroj, který se tehdy ještě nosil ve Velké Lhotě, pracovalo se na dějinách škol, kreslily se půdorysy kostelů v okrese. Vedle důstojného obeslání pražské výstavy měli nadšení pracovníci na mysli především zřízení trvalého muzea ve městě. V tom měli podporu městské rady, která měla zajistit muzejní vitríny. Finanční prostředky na činnost se získávaly dobrovolnými příspěvky a dary místních peněžních ústavů. Na muzejní vitríny již v počátku přispěla místní Městská spořitelna částkou 50 zl., finančně přispívaly i okolní obce.

V prostorách městské radnice si poprvé mohli Dačičtí získaný materiál prohlédnout na výstavě 8. června 1893. V zasedací síni městské radnice byly na šesti stolech vyloženy různé předměty, jako staré listiny, části krojů, výšivky, nářadí a nádobí, mince, pečeti, psané modlitby, zpěvníky. V srpnu r. 1893 navštívil muzeum dr. Chytil z pražského Umělecko-průmyslového muzea a ocenil práci Národopisného odboru. Muzeum nemělo vlastní budovu na své sbírky, po založení bylo umístěno ve dvou zadních místnostech Městské spořitelny v domě č. 3 na Palackého náměstí, později ve dvou místnostech radnice, která sídlila od r. 1892 také v budově spořitelny.

První etapa sběratelské práce Národopisného odboru, vedeného starostou města Josefem Příhodou, vyvrcholila v r. 1895 obesláním pražské národopisné výstavy. Jednalo se celkem asi o 300 exponátů, mezi nimiž byly porcelánové talíře, mísy, lidové džbánky, klíče, razítka, formy na cukroví, na bábovky, talíře cínové, praporec svatební, sekerky, ostruhy, čepce, vyšívané bílé pleny, sošky, malovaná truhla, malovaná postel, obrázky na skle, kancionály, kraslice, pergamenové listiny. Dodnes jsou na některých sbírkových předmětech dačického muzea zachovány štítky s označením Národopisné výstavy českoslovanské v Praze.

Po celý rok vám budeme dačické muzeum představovat i formou tzv. exponátu měsíce, abyste se dozvěděli více o některých zajímavých a cenných sbírkách muzea.Exponát měsíce
EXPONÁT MĚSÍCE - březen

Malovaná cechovní truhlice kožešníků z roku 1740

Patří mezi vzácné cechovní památky ve sbírkách muzea, které dokumentují bohatou historii dačických cechů. Truhlici darovala do sbírek muzea paní A. Dvořáková z Dačic v roce 1965.

Je známo, že prvním cechem, kterému byly uděleny v Dačicích cechovní stanovy, byl cech řeznický. Jindřich Krajíř z Krajku udělil dačickým řezníkům 10. října 1526 na hradě Cornštejně artikule, aby se jimi řídili, mohli se v Dačicích usazovat a provozovat své řemeslo.

Cech kožešníků v Dačicích získal své cechovní artikule o něco později, v roce 1585, a patřil k hojně zastoupeným řemeslům ve městě. Základy kožešnického řemesla jsou všeobecně velmi staré, vždyť kožešina je nejstarším materiálem pro zhotovení oděvů. Dačický cech se řídil obdobnými pravidly jako kožešníci v Třebíči. V těch bylo mimo jiné stanoveno, že každý tovaryš, který se chtěl stát mistrem kožešnického řemesla, musel nejdříve v Dačicích pracovat nejméně jeden rok u některého z mistrů. Poté mohl předstoupit před cechmistry a mistry s ukázkou svého díla a výučním listem a musel slíbit poslušnost cechu. V té době musel být již ženatý. Když chtěl do cechu vstoupit syn některého z mistrů, musel dát do cechovní pokladny 1 zlatý a postupně poplatky přibývaly dle dalších pravidel.
Právě cechovní pokladna sloužila k uložení těchto poplatků a také k uložení důležitých cechovních listin. Při založení kožešnického cechu byl založen i rejstřík, do kterého se měli zapisovat všichni učedníci, zejména u kterého mistra se učili a vyučili. V roce 1585 měl cech celkem 9 mistrů. Noví cechmistři byli voleni jednou za dva roky a při té příležitosti byla také předávána cechovní pokladna. Exponát měsíce Na listině s výpisem cechovních artikulů z roku 1585 je přitištěna i pečeť kožešnického cechu. Jedná se o dělený štít s cechovním znamením – dolní část je potažená kožešinou a v horní části je holubice, která drží v zobáčku ratolest. Znak v této podobě je možno vidět i na víku cechovní truhlice kožešníků z roku 1740.

Ve druhé polovině 16. století došlo k nebývalému rozkvětu města jak po stránce stavební, tak i po stránce rozvoje řemesel. Dačice byly sídelním místem Krajířů z Krajku a to významně pomohlo jejich rozvoji. Vedle řezníků, kožešníků byli ve městě nejvíce zastoupeni tkalci (artikule 1588), soukeníci (1592), ševci, barvíři (1562), koželuhové, krejčí, pekaři s mlynáři, kováři, koláři, bednáři, zámečníci, hrnčíři, ale i kloboučníci, mydláři, cihláři, sedláři, pasíři, mečíři, provazníci, řemenáři, krumplíři, punčocháři a další.

foto: Slavomír PechaKALENDÁŘ AKCÍ 2018:

Do 31. ledna
Dráteníkův rok aneb kouzla z drátků
Výstava prací členů cechu Českomoravských dráteníků

4. února
XII. Masopustní průvod městem
začátek ve 14 hod.

18. 3. – 15. 4.
Jaro ťuká na dveře. Výstava, která potěší
Práce dětí i dospělých z Dačic a okolí

18. 3. – 10. 6.
Malé kalendárium osobností
Připomínka výročí významných osobností regionu
Výstavní chodba muzea

25. 3.
XII. Velikonoční jarmark
od 10 do 16 hod.

21. 4. – 20. 5.
Italští uprchlíci u nás
Italsko-česká výstava k 100. výročí ukončení I. světové války

20. 5.
Den otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí

24. 5. – 10. 6.
Barevná paleta
Výstava prací absolventů výtvarného oddělení ZUŠ Dačice

16. 6.
XIII. Dačická muzejní noc

16. 6. – 2. 9.
Ten sbírá to a my zas tohle. O muzeu i v muzeu hravě a zábavně
Výstava k 125. výročí založení muzea v Dačicích

16. 6. – 2. 9.
Fotohádanky Jiřího Nováka
Výstavní chodba muzea

8. – 9. 9.
Dny evropského dědictví
Volný vstup do muzea

8. 9. – 14. 10.
Pavel Bezděčka – imaginace
Výstava obrazů – počítačová malba

21. 10. – 25. 11.
Co přineslo jedno století?
Výstava dobových fotografií Dačic. K 100. výročí vzniku Československé republiky

2. 12.
XII. Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu

2. – 30. 12.
Jednou v roce na Vánoce
Tradiční vánoční výstava

9. 12.
XIII. Vánoční jarmark
od 10 do 16 hod.