Historická expozice

Historie města v datech:
1183

Nejstarší písemná zpráva o Dačicích, farní osada na křižovatce obchodních cest. Dačice se nacházejí v zeměpanském majetku (jako zeměpanský majetek doloženy naposledy v r. 1226).

Kolem poloviny 13. století

Dačice přecházejí do vlastnictví špitálu sv. Františka v Praze, při němž se ustavil český rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou. V majetku křižovníků zůstaly Dačice dle doložených listin do roku 1335. Další zprávy se již váží k novým majitelům – pánům z Hradce.

1339-1348

V tomto období se trhová ves Dačice dostává za Oldřicha III. z Hradce do rukou pánů z Hradce, po uzavření jeho druhého manželství s Klárou z Bílkova. Původním centrem panství a také sídlem vrchnosti byl Bílkov. Určitá část celku však byla zřejmě již ve 14. století spravována z Dačic. V roce 1444 vojsko Hynka Ptáčka z Pirkštejna pobořilo bílkovský hrad tak, že již nebyl způsobilý k obývání. I když se panství nadále nazývalo bílkovským, přesunulo se nejpozději roku 1444 jeho centrum do Dačic.

1377

V listině z 22. června 1377 – mezi svědky narovnání (ve sporu mezi dačickými křižovníky a Janem z Rudolce) je uváděn také dačický měšťan Jan. Je to nejstarší doklad o tom, že Dačice jsou městem.

1459

Vymírá starší linie pánů z Hradce, zboží dačické spolu s rozsáhlým zbožím bílkovským koupil od poručníka (Zdeňka Šternberka) nedospělých sirotků pánů z Hradce Volfgang Krajíř z Krajku za sumu 10 800 zlatých uherských. S nástupem Krajířů začíná období největšího rozkvětu města po stránce řemesel, umění, výstavby. Krajířové učinili Dačice svým sídelním místem.

1526

Jindřich Krajíř z Krajku uděluje dačickým řezníkům cechovní artikule, nejstarší dačický cech.

obrázek - znak na staré radnici
1559

Od tohoto roku byl pánem Dačic Albrecht Krajíř z Krajku (1534-1587), který výrazně podporoval stavební činnost ve městě. Za Albrechtova života se začalo město rozrůstat západně od kostela, kde vznikla nová čtvrť, nazývaná v pramenech od poloviny 16. století jako Nové město. Dačice získávají podobu renesančního města.

Tohoto roku byla dokončena stavba renesanční radnice. V pozdějším období byla po požárech přestavěna.

1572-1579

Dobudováno nové panské sídlo, renesanční palác, tzv. Starý zámek, který lépe odpovídal požadavkům panstva na úroveň bydlení. Dosud panstvo obývalo vedlejší dvůr s tvrzí.

obrázek - věž kostela sv. Vavřince
1586 – 1592

Stavba renesanční věže kostela sv. Vavřince. Věž dokončena již za Oldřicha Krajíře z Krajku (1561-1600), jediného syna Albrechta Krajíře a jeho manželky Magdaleny z Vřesovic. Za Oldřichova panování došlo v Dačicích k dalšímu rozvoji řemeslné výroby a cechovní organizace.

1591

První zpráva o stavbě Nového zámku v Dačicích.

1600

Oldřich Krajíř z Krajku zemřel 15. června tohoto roku ve věku 39 let, svobodný a bezdětný, poslední mužský potomek rodu pánů z Krajku a nad jeho hrobem byl rozlomen rodový erb. Dačického panství se ujala na deset let Oldřichova sestra Kateřina Krajířka z Krajku.

1610

Paní Kateřina Krajířka z Krajku prodává město a panství Dačice Vilému Dubskému z Třebomyslic za 106 000 zl. moravských. Touto kupní smlouvou se prodávaly dva zámky v Dačicích, se dvory, s pivovarem, město Dačice, s valchou, s mýtem a mlýnem, dále Lipolec, Cizkrajov se dvorem, ovčírnou, mlýnem a pilou, Lidéřovice, Volfířov, Dolní Němčice se dvorem a ovčírnou, Chlumec se dvorem, ovčírnou a mýtem, Urbaneč se dvorem a dále vsi (Malý) Pěčín, Hříšice, Dobrohošť, Manešovice, Třebětice, Borek, Hradišťko, Toužín, Mutišov, Hostkovice, Valtínov, Horní Němčice, Radlice a pustá ves Zahrádky.

1623

Dačice koupil Lev Burian Berka z Dubé a Lipého

1644

Dačice v rukou Fürstenberků

1645

Švédové vydrancovali město, úpadek města po třicetileté válce

1660-1664

První barokní stavba ve městě – františkánský klášter založený primátorem města a bohatým soukeníkem Matějem Jiřím Kapetou

obrázek - klášter a kostel sv. Antonína Paduánského
1672-1677

Postaven raně barokní klášterní kostel sv. Antonína Paduánského

1680

Dačice zachvátila velká morová epidemie

1690

Rozsáhlý požár způsobil spolu s následujícími požáry v 18. století zkázu renesanční a barokní podoby města

1714-1728

Dačice v držení Václava Vojtěcha z Vrbna a Bruntálu

1728

Hrabě z Vrbna prodal město a panství c. k. radovi a velvyslanci v Petrohradě hraběti Jindřichu Karlovi z Osteinu

1775-1788

Nákladem dačického děkana Jana Neulingera a majitele panství hraběte Osteina postaven farní kostel sv. Vavřince (na místě původního románského a gotického kostela)

1809

Město mění naposledy svou vrchnost, dačické panství dědí člen německé říšské šlechty Bedřich Karel z Dalbergu

1821

Vincenc Hlava založil v Dačicích první lesnickou školu na Moravě

1829

V Kostelním Vydří u Dačic byl založen první řepný cukrovar v našich zemích

1833

Ve městě vznikla první rafinerie cukru na Moravě

1843

První kostkový cukr na světě vyroben v Dačicích. Jeho vynálezce Jakub Kryštof Rad získal privilegium na jeho výrobu.

1849

Dačice se stávají sídlem politického okresu, zřízen tzv. podkrajský úřad

1868

Zřízeno Okresní hejtmanství v Dačicích, město zůstává sídlem okresu až do roku 1960 (s výjimkou válečných let 1940-45, kdy byla sídlem okresu sousední Telč)

1878

Jan Klang založil továrnu na výrobu hospodářských strojů

1882

Vzniká Dobrovolný sbor hasičů, nejstarší spolek ve městě fungující nepřetržitě

1884

Založen vzdělávací a ochotnický spolek Tyl, také dodnes fungující

1888

Založeny nadace a fondy na podporu zřízení nemocnice ve městě

1892

Zřízena chlapecká měšťanská škola, nová budova této školy otevřena r. 1895

1893

Založeno městské muzeum a knihovna

1896

Otevření hospodářské školy s českým vyučovacím jazykem

1902

Město se dočkalo železničního spojení, dokončena trať Telč-Dačice-Slavonice

1905

Zastupitelstvo města schválilo zřízení dívčí měšťanské školy, výuka zahájena ve školním roce 1907/1908

30. 10. 1918

V Dačicích založen Národní výbor a vyhlášena Republika československá

1921

Město Dačice oficiálně převzalo vedení akce na vystavění okresní nemocnice

1923

V Dačicích postavena Sokolovna a Dělnický dům

1932

Otevření nové budovy Okresního úřadu v Dačicích

1935

Na Palackého náměstí odhalen pomník obětem první světové války

1938

Okresní zastupitelstvo v Dačicích schválilo na návrh Jana Vokáče stavbu okresní nemocnice v Dačicích

9. 10. 1938

V důsledku mnichovského diktátu z 29. 9. 1938 byl německou správou obsazen celý soudní okres Slavonice

15. 3. 1939

Okupace zbytku ČSR, v Dačicích se objevili Němci kolem šesté hodiny ranní

1940

Sloučením firem Novotný a Stejskal vzniká pozdější podnik Centropen

1. 11. 1940

Okupační správa přeložila centrum okresu z Dačic do Telče

21. 4. 1940

Zemřel Johann Dalberg, poslední člen německé šlechtické rodiny komořích z Wormsu, svobodných pánů z Dalbergu. Rod vymřel po meči a velkostatek v Dačicích se zámkem zdědil Franz Karl princ zu Salm-Salm jako nejbližší mužský příbuzný

1. 5. 1945

Partyzáni provedli při průjezdu německého vojenského vlaku destrukci trati u Toužína, partyzán Agustin Mrvka v této akci padl

4. 5. 1945

Veřejné vystoupení Revolučního národního výboru, předsedou Josef Codr

9. 5. 1945

Osvobození města, po deváté hodině ranní vstoupily do města první jednotky Rudé armády – 38. sbor 9. armády plukovníka Glagoleva (2. ukrajinský front maršála Malinovského)

23. 5. 1945

Šest dačických občanů zahynulo při výbuch munice na jemnické silnici

24. 5. 1945

V Dačicích začal opět úřadovat Okresní národní výbor

25. 11. 1945

Zahájena stavba okresní nemocnice v Dačicích

20. 7. 1946

Dačice navštívil prezident ČSR dr. Edvard Beneš

1. 10. 1951

Otevření dačické nemocnice

1953

V Dačicích zahájila výuku Jedenáctiletá střední škola, pozdější gymnázium

1960

V důsledku nové správní změny byl zrušen okres Dačice, většina jeho bývalého území připadla pod okres Jindřichův Hradec

1961

Otevřen areál nové základní školy

1962

Zahájena stavba největšího průmyslového závodu ve městě, nyní TRW-DAS, a. s., výroba autodílů, v současné době kolem jednoho tisíce zaměstnanců

1979

Uskutečnil se první Festival dětských a mládežnických dechových orchestrů, který založil dlouholetou tradici ve městě (Festband)

1983

Řadou kulturních a společenských akcí město oslavilo 800. výročí první písemné zprávy o Dačicích

1990

Historické jádro města vyhlášeno městskou památkovou zónou

1990

Uzavřena smlouva o spolupráci s rakouským městem Groos-Siegharts

1995

Dalším partnerským městem Dačic se stal švýcarský Urtenen

22. 10. 1997

Na krátkou návštěvu přijel do města prezident ČR Václav Havel

1998

Uskutečnil se první ročník divadelního festivalu „Za dačickou kostku cukru“

16. 10. 1999

Byl slavnostně otevřeno nový sportovní stadion

25. 5. 2000

Odhalena pamětní deska na rodném domě hudebního skladatele Vladimíra Fuky k jeho nedožitým 80. narozeninám

2002

Otevřena nová budova Základní umělecké školy v Dačicích, která nabízí prostory několika stům žáků ve výtvarném a hudebním oboru a pěveckých sborech