Ostatní publikace a mapy z regionu Dačicka

K zakoupení v pokladně muzea nebo zašleme na objednání:

ALBRECHT, Jiří: Obrázky z jihozápadní Moravy. Kreslířovy tipy na výlety 2.

Po třech letech vydává dačický výtvarník, kreslíř Jiří Albrecht druhou knihu, kde spojuje opět své obrázky z cest po vesničkách, městech a zajímavých místech jihozápadní Moravy s vlídným vyprávěním o historii i současnosti těchto zastavení. Dává nám opět řadu námětů na výlety do našeho okolí. Autor se částečně vrací na některá místa, aby představil jejich další zajímavosti (Dačice, Jemnice, Telč), ale hlavně představuje mnoho nových obcí a pozoruhodností. Navštívil Želetavu, Manešovice, Urbanov, Třebětice, Slavětín, Knínice, Bohosoudov, Sedlejov, Zadní Vydří, Kostelní Myslovou, Borovnou, Starou i Novou Říši aj., zavede nás k pramenům Dyje, do Janovského údolí, za tajemstvím poputujeme do Zahrádeckého lesa, za pokladem do telčské Štěpnice, a nakonec se svezeme vlakem z Brna přes Jihlavu, Kostelec, Třešť až do Dačic. Dačice 2007, 309 s., desítky černobílých kreseb. 340,- Kč

Almanach Gymnázia v Dačicích 1953-2003

Jubilejní almanach k 50. výročí založení Gymnázia v Dačicích. Dějiny školy, vzpomínky učitelů, přehledy pedagogů a zaměstnanců, přehledy tříd. Dačice 2003, 50 s., barevné přílohy.

CILA, Richard: 100 let místní dráhy Telč-Slavonice 1902 – 2002

Ke 100. výročí trati Telč-Dačice-Slavonice vydala Společnost telčské místní dráhy. Telč 2002, 97 s., černobílé fotografie v textu, 5 barevných reprodukcí, tabulky. 100,- Kč

Česká Kanada

Turistická mapa. Praha 2000. 68,- Kč

Dačice

Nová informační i reprezentativní publikace o Dačicích nabízí základní charakteristiku se stručnou historií i současností města. Provází návštěvníka městem po zajímavých památkách, seznamuje s historií výroby kostky cukru a dává zároveň tipy na výlety do okolí. Doplněna plánkem města a mapou okolí. Množství barevných fotografií v textu, zajímavá grafická úprava. K dostání v české verzi nebo v cizojazyčné, kde jsou informace uvedeny anglicky, německy a zároveň francouzsky. Dačice 2007, 50 s. 50,-

Dačicko, okolí Telče

Turistická mapa. SHOCart 2002. 69,- Kč

CHLÁDEK, Jiří: Se skicákem k mohamedánům

Vyprávění dačického výtvarníka Jiřího Chládka o jeho pobytu v Istanbulu, doplněno jeho kresbami. Dačice 2005, 78 s. 169,- Kč

Krasohled. Almanach 1999

Občanské sdružení Krasohled, Dačice 1999. 33,- Kč

MIKŠÍČEK, Matěj: Honzíček Zlatohlávek

Soubor 18 pohádek M. Mikšíčka převyprávěla Naděje Jahelková. Vydala Městská knihovna Dačice v r. 2002. Barevné ilustrace, 104 s. 99,- Kč

MOUČKOVÁ, Miroslava: Po naučných stezkách

Zajímavá nabídka pro turisty, kteří chtějí poznat další kouty naší vlasti a chtějí se projít po naučných stezkách po celé republice. Kniha obsahuje 35 tipů na zajímavé výlety po stopách historie, technických památek a krásných míst naší vlasti. (Na vrchol třetihorní sopky, pralesem lovců a sběračů, kam zmizelo české zlato, napoleonská vojska v Čechách, za pilnými mravenci, do stínu listnáčů, stříbrná horečka, aj.) Kniha obsahuje základní popis stezek včetně délky, počtu zastavení, náročnosti a usazení do mapy, zároveň i bohaté povídání k danému tématu.

Praha 2008, 112 s., barevné fotografie v textu. 245,- Kč

Návrat paměti krajiny. Staré Město pod Landštejnem

Katalog společné česko-rakouské výstavy a projektu. Dvojjazyčně, česky a německy. Občanské sdružení Česká Kanada a Staré Město pod Landštejnem 1999, 71 s. 130,- Kč

Památky Dačice

Publikace o dačickém zámku z edice nakladatelství Fraus v Plzni. Historie a stavební vývoj zámku, zajímavé exponáty, zámecká knihovna, park. Množství bar. fotografií a ilustrací. 49,- Kč

Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku. Podyjí - Znojemsko

Sv. 16, Praha 1998, 170 s. 77,- Kč

Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku. Pojihlaví a Pooslaví

Sv. 25, Praha 2000, 143 s. 77,- Kč

Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku. Telčsko a Dačicko

Sv. 15, Praha 1997, 138 s. 66,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů v Dačicích 1882 – 2007

Almanach ke 125 letům Sbosu dobrovolných hasičů v Dačicích. Město Dačice vydalo v roce 2007 ve vydavatelství Jarmark Almanach ke 125 letům Sboru dobrovolných hasičů v Dačicích. Publikaci o celkovém rozsahu 64 stran textově připravila Miroslava Slabá-Voleinová, fotografie byly čerpány z archívu SDH v Dačicích a ze sbírek Městského muzea a galerie v Dačicích. Kniha je rozdělena do šesti základních částí. Autorka líčí boj s požáry v historii města do založení Sboru dobrovolných hasičů, popisuje samotný vznik Sboru v roce 1882 a následný výcvik členů, pořizování výstroje, uniforem. Poukazuje na zapojení hasičů do života města pořádáním různých veřejných akcí. Podrobně dokumentuje vybavenost Sboru výstrojí a technikou od počátků až po současnost. Zároveň podává přehled o tom, kde Sbor v průběhu let 1882 až 2007 sídlil. Závěr publikace tvoří bohatá obrazová příloha z činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Dačicích. 70,- Kč

Společně – Mitanaund. Almanach Krasohled/DUM

Dačice, Krems 2001, 44 s. 50,- Kč

STEHLÍK, Michal: Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí 1918-1960

Občanské sdružení Krasohled vydalo v roce 2007 drobnou, ale obsahově bohatou práci dačického historika, současného děkana Filozofické fakulty UK v Praze, PhDr. Michala Stehlíka. Autor v ní přináší výsledky svého několikaletého zájmu o dějiny obce Český Rudolec, jejíž osudy ve 20. století odrážely bolestně tzv. velké dějiny a velkou politiku. Dějinné události jsou zde popsány na konkrétních osudech: život za 1. republiky v obci s výraznou převahou obyvatel německé národnosti, válečná léta, kdy Rudolec připadl Velkoněmecké říši, poválečné roky s odsunem německého obyvatelstva, a o nic šťastnější léta komunistické diktarury spojená s kolektivizací zemědělství. Knížka o 66 stranách je doplněna bohatým obrazovým materiálem, archivními fotografiemi a kopiemi dobových písemností. 89,- Kč

STEHLÍK, Michal: Jít životem a sloužit. P. Eduard Rozmahel (1883-1955)

Vydáno k 50. výročí úmrtí P. Eduarda Rozmahela, kněze, komunálního politika a kulturního činitele. Karmelitánské nakladatelství v K. Vydří 2005, 15 s., 6 černobílých fotografií. 25,- Kč

STEHLÍK, Michal: KSČ proti katolické církvi. Dačický okres 1948-1960

Postavení a role církve v 50. letech 20. stol. na Dačicku. Dačice 2004, 63 s., 12 černobílých fotografií. 60,- Kč

Telčsko, Podyjí

Turistická mapa. 1 : 100 000. SHOCart 2001. 49,- Kč

Třeboňsko, Česká Kanada

Cykloturistická mapa. 1 : 50 000. Kartografie Praha, a. s. 2007. 79,-

Vlastivěda moravská. Dačicko, Slavonicko, Telčsko

Muzejní a vlastivědná společnost Brno vydala druhý svazek Nové řady Vlastivědy moravské. Kniha byla vydána za podpory Státního fondu kultury ČR, Fondu vysočiny a dále s podporou měst Dačice, Slavonice, Telč. Vlastivěda podává historický vývoj regionu od pravěku do současnosti. Kniha má 4 základní kapitoly, které se dále dělí na jednotlivé podkapitoly:
Přírodní poměry
Geografický obraz, geologická stavba, těžba nerostných surovin, mineralogické poměry, morfologické a půdní poměry, květena a vegetace, zvířena, ochrana přírody a krajiny
Společenský vývoj
Vývoj osídlení od pravěku do konce středověku, do husitských válek, od konce husitství do Bílé hory, od Bílé hory do konce barokní doby, od tereziánských reforem k revolučnímu roku 1848, na cestě k občanské společnosti, vývoj v období 1914-1960
Kulturní vývoj
Nářečí, vesnická sídla, usedlosti a obydlí, obřady, obyčeje a slavnosti, lidová textilní výroba, o lidovém kroji, hudební tradice, literatura, němečtí spisovatelé ze Slavonic, vývoj školství, umělecké památky
Místopis
V místopisné části jsou zahrnuty všechny obce a města z Dačicka, Slavonicka a Telčska v rozsahu bývalých soudních okresů. U každé obce jsou uvedeny informace: poloha, odvození názvu, názvy tratí, údaje o pečeti, historický vývoj, správní začlenění obce do r. 1850, počty domů a obyvatel, vývoj obce do konce 20. stol., spolky, škola, památky, významní rodáci.
Na knize se posílelo celkem 23 autorů textové části.
Brno 2005, 1072 s., 72 s. barevné přílohy, černobílé fotografie, plány a tabulky v textu. 470,- Kč