Založení Národopisného odboru a městského muzea

V dobovém tisku – Oznamovateli pro politický okres dačický – se můžeme dočíst, že 16. dubna roku 1893 založilo 60 nadšenců z Dačic a okolí v místnostech Měšťanské besedy v Dačicích národopisný odbor, který si dal za cíl shromáždit sbírky pro národopisnou výstavu v Praze a zároveň i pro městské muzeum.

Sběr materiálu pro muzeum a první výstavy

Národopisný odbor začal ihned po svém ustavení s velmi intenzivním sběrem hmotných památek a prováděl i rozsáhlou dokumentaci písemnou a obrazovou. Sbíralo se vše, co zobrazovalo život lidu např. pracovní nářadí, součásti oděvů, zařízení domácností a předměty vážící se ke zvykům. Zapisovaly se písně i s nápěvy, překreslovaly se motivy z lidové výtvarné tvořivosti, zaznamenávaly se demografické údaje, fotografoval se lidový kroj, kreslily se půdorysy kostelů v okrese apod. Vedle důstojného obeslání pražské výstavy měli nadšení pracovníci v úmyslu především zřízení trvalého muzea ve městě.

Finanční prostředky na činnost se získávaly dobrovolnými příspěvky a dary místních peněžních ústavů i okolních obcí. V prostorách městské radnice si poprvé mohli Dačičtí získaný materiál prohlédnout na výstavě 8. června 1893. V zasedací síni městské radnice byly na šesti stolech vyloženy různé předměty, např. staré listiny, části krojů, nářadí a nádobí, mince, pečeti, psané modlitby nebo zpěvníky. Muzeum nemělo vlastní budovu, po založení bylo umístěno ve dvou zadních místnostech Městské spořitelny v domě č. 3 na Palackého náměstí. První etapa sběratelské práce Národopisného odboru, vedeného starostou města Josefem Příhodou, vyvrcholila v r. 1895 obesláním pražské národopisné výstavy.

Knihovní a muzejní spolek

V roce 1895 se však ukázalo, že Národopisný odbor prožívá krizi. Prvotní nadšení sběratelů ochladlo a nakonec se přistoupilo 6. srpna 1898 k likvidaci veškerého spolkového majetku. Ze situace vyplynulo, že Národopisný odbor už není schopen plnit svou funkci, kterou zřejmě považoval za ukončenou sebráním materiálu a obesláním výstavy v Praze a položením základů k muzeu. Proto byl vyzván Knihovní spolek v Dačicích, aby rozšířil svou činnost a převzal také správu muzea, což se v srpnu roku 1898 stalo a tak vznikl Knihovní a muzejní spolek, který muzeum řídil až do roku 1949.

Hledání vhodných prostor pro muzejní sbírky

Po mnoha letech neúspěšného hledání vhodných prostor pro muzejní sbírky bylo Městské muzeum pro veřejnost opět otevřeno až v roce 1939 v prostorách Starého zámku, kde sídlilo nalevo od hlavního vchodu v místech dnešní obřadní síně. Po skončení činnosti Knihovního a muzejního spolku bylo muzeum mezi lety 1949 až 1958 organizačně spojeno s okresním archivem, jako správce muzea zde pracoval dr. Jiří Baborovský. Usnesením rady ONV v Dačicích ze dne 28. listopadu 1958 bylo bývalé městské muzeum převzato do správy Okresního národního výboru v Dačicích a jeho působnost se na krátkou dobu (do roku 1960) rozšířila na celý bývalý Dačický okres. V této době spadala muzea ve Slavonicích a v Jemnici pod Okresní vlastivědné muzeum v Dačicích jako jeho pobočky.

2. polovina 20. století

Rok 1958 znamenal pro muzeum v pořadí již několikáté stěhování tentokrát do bývalého františkánského kláštera v Dačicích, kde byly ve čtyřech přízemních místnostech zřízeny prozatímní expozice. Oficiální otevření Okresního vlastivědného muzea se uskutečnilo 1. května 1959.

Po zrušení dačického okresu v roce 1960 převzalo původně spolkové muzeum do své správy opět město a novým ředitelem muzea se stal PhDr. František Křížek. S jeho nástupem začala zároveň intenzivní činnost Městského muzea a galerie v Dačicích. V muzeu se začaly připravovat výstavy výtvarného i muzejního zaměření. 27. srpna 1961 byly v bývalém františkánském klášteře slavnostně otevřeny expozice ve 14 místnostech. Muzeum získalo poprvé ve své historii důstojné zázemí pro sbírky. V roce 1972 bylo dačické muzeum vyhodnoceno jako nejlepší městské muzeum v Jihočeském kraji.

V letech 1975-1984 stál v čele dačického muzea PaedDr. Bohuslav Vašek, který pokračoval v dobudování expozic a rozšiřování sbírkového fondu muzea, v rekonstrukci a opravách objektu a zároveň navázal spolupráci s dalšími kulturními organizacemi ve městě. V letech 1976-90 byly v prostorách kláštera otevřeny další expozice a upraveny depozitáře pro narůstající sbírkový fond muzea a galerie.

90. léta

V roce 1991 byl klášter podle zákona vrácen františkánskému řádu, ale muzeum s galerií zde sídlilo až do konce roku 1995. Vzhledem k tomu, že mezitím františkáni darovali klášter řádu Karmel sv. Josefa (bosým karmelitkám), a nový majitel chtěl objekt využívat k původnímu účelu, začalo vedení muzea hledat prostory nové. Od ledna roku 1996 probíhalo pod vedením ředitelky muzea Mgr. Marie Kučerové (ve funkci od roku 1985) stěhování celé instituce do současných prostor jižního křídla Státního zámku v Dačicích, které byly zároveň pro potřeby instituce nově upraveny. V srpnu téhož roku byly v I. poschodí otevřeny výstavní sály a započalo se s pořádáním výstav. Zpřístupnění dalších expozic muzea a galerie následovalo na jaře a v létě následujícího roku.

Současnost

Městské muzeum a galerie Dačice má v současné době ve svých fondech skoro 18 000 inventárních čísel sbírkových předmětů. To představuje kolem 30 000 kusů exponátů, včetně 1 700 obrazů, kreseb a grafických listů. Sbírkové předměty jsou zařazeny do jednotlivých muzejních sbírek, které se člení na archeologickou, numismatickou, etnografickou, výtvarné umění, umělecká řemesla, dokumenty a fotografie a ostatní.

Mezi nejvýznamnější výtvarná díla zastoupena v našich sbírkách patří grafické listy od Maxe Švabinského, tento kroměřížský rodák se stal roku 1943 čestným občanem města Dačice a díky tomu vlastní Městské muzeum a galerie Dačice jako jedna z mála kulturních institucí v České republice velmi rozsáhlou sbírku jeho prací.

Odborná knihovna obsahuje přes 8 000 svazků knih a časopisů z nejrůznějších oborů. Veřejnost se s nimi může seznámit prostřednictvím prezenčního studia ve studovně muzea.

Městské muzeum s galerií pokračuje v tradici pořádání muzejních i výtvarných výstav, na kterých mají návštěvníci možnost seznámit se s tvorbou jak českých, tak i zahraničních umělců.

V roce 2000 vznikl Spolek přátel muzea v Dačicích, který svou aktivitu spolu s muzeem zaměřuje především na vytváření programů pro širokou veřejnost – besedy a přednášky v rámci tzv. muzejních čtvrtků, vlastivědné vycházky a výlety.

V roce 2002 vydalo muzeum s finanční pomocí města Dačic knihu „Dějiny Dačic“, která vyšla k 820. výročí první písemné zmínky o Dačicích a k 110. výročí založení dačického muzea. Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší knihu, kterou muzeum vydalo.

Muzeum pořádá každoročně množství akcí pro veřejnost, z nichž k nejoblíbenějším patří např. Velikonoční jarmark, Muzejní noc nebo Zvonkový průvod.

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci programu Podpora muzeí a galerií 2020.

Jihočeský kraj