Sbírky Městského muzea a galerie Dačice

Sbírky Městského muzea a galerie Dačice obsahují sbírkové předměty, které jsou zapsány v databázi Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky (CES). Sbírky MMaG Dačice jsou tvořeny podsbírkami: Výtvarné umění, Knihy, Jiné. Přírůstky jsou zpravidla získávány vlastním sběrem pracovníků MMaG Dačice, nákupem či darem. Každý rok se tak sbírky rozrůstají o několik desítek sbírkových předmětů.

Podsbírka Výtvarné umění

Podsbírka Výtvarné umění zahrnuje plastiky, busty, obrazy, kresby, grafiky, litografické kameny aj. Stěžejní část podsbírky představují díla Maxe Švabinského, Františka Bílkovského, Michaela Floriana, Bohumila Krátkého, Josefa Zeithammela Záhořanského, Ignáce Dullingera, Jiřího Boudy a Mileny Šimkové-Elgrové. V podsbírce jsou rovněž zastoupena díla Petra Tamchyny, Viktora Stretti, Zdeňka Šplíchala, Vojtěcha Hynaise a Mikoláše Alše.

Podsbírka Knihy

Podsbírka Knihy je zaměřena na odborné publikace o Dačicích a Dačicku (v rozsahu bývalého okresu), publikace dačických autorů v podobě beletrií o Dačicích a Dačicku, knihy a tisky vydané v Dačicích (knihtiskárna A. Kasalého a B. Kasalého), regionální tiskoviny, knihy vydané ve Staré Říši (vydavatelství Josefa Floriana a jeho následovníků), krásné tisky a staré tisky (do roku 1850).

Podsbírka Jiné

Podsbírka Jiné je tvořena fondy: Archeologie, Numismatika, Umělecká řemesla, Fotografie a písemnosti.

Sbírkový fond Archeologie je tvořen hmotnými doklady pravěkého, středověkého a novověkého osídlení Dačicka. Díky sbírkotvorné činnosti PhDr.  Františka Křížka a Jaroslava Lišky obsahuje fond rovněž cenné artefakty z významných moravských pravěkých lokalit.

Sbírkový fond Numismatika je tvořen českými mincemi od denárového období až po mince československého státu, antickými mincemi, mincemi evropských i mimoevropských států, papežskými a napoleonskými medailemi, českými i zahraničními bankovkami a státovkami či odznaky.

Sbírkový fond Umělecká řemesla je tvořen lidovou keramikou, porcelánovým a cínovým nádobím, cechovními památkami, církevními památkami, prapory, perníkářskými a voskařskými formami dokládající tradici perníkářství na Dačicku. Nedílnou součástí fondu jsou také historické militárie.

Sbírkový fond Fotografie a písemnosti tvoří písemný a fotografický materiál vážící se k městu Dačice. Fond shromažďuje doklady o průmyslové výrobě, zemědělství, stavebnictví, dopravě, obchodu, službách, zdravotnictví, tělovýchově, školství, politickém a veřejném životě, společenském a kulturním životě, přírodě a památkách a významných osobnostech Dačic a okolí.

Muzejní depozitáře rovněž uchovávají doklady krojové tradice místního Horácka, dobové oděvy, tradiční zemědělské a řemeslné nástroje a výrobky.

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci programu Podpora muzeí a galerií 2020.

Jihočeský kraj